สถิติเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตา

1,000 คน
100 คน

โครงการอาสาเพื่อผู้พิการทางสายตา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ลำดับที่ 770 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลัก คือ ส่งเสริมสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาส ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิคนตาบอดไทย ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลานับสิบปี เช่น การดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียงและให้บริการฟังหนังสือทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 150 คู่สาย รวมทั้งผลิตหนังสือเสียงตำราเรียนแก่ นักเรียน นักศึกษาคนตาบอดทั้งในระบบ นอกระบบ และคนตาบอดทั่วไป, การดำเนินรายการวิทยุได้รับความอนุเคราะห์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM819 KHz ในชื่อรายการ “หนังสือเสียงเพื่อประชาชน” และ “รายการเสียงจากคนตาบอดไทย” การจัดตั้งดำเนินการโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่ เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แห่เด็กตาบอดในชนบทเขตภาคเหนือตอนล่าง , การจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทุกภูมิภาค และการสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพและจัดหางานให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ โดยผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคนตาบอดในทั่วทุกภูมิภาคจำนวนมากที่รอรับการช่วยเหลือสนับสนุน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา

  • : มูลนิธิคนตาบอดไทย 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
  • : 02 248 0555
  • : 02 248 0555
  • : thaiblind.54@gmail.com