บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 100,000 บาท

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด จำนวน 100,000 บาท และเยี่ยมชมการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี ณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย